Thư viện chính sách

Tên văn bản Cơ quan ban hành Hoạt động
Quyết định 687/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thủ tướng Chính phủ
41 lượt
|
1 tháng trước
Quyết định số 450/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thủ tướng Chính phủ
9 lượt
|
3 tháng trước
Quyết định 1658/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050
Thủ tướng Chính phủ
9 lượt
|
6 tháng trước
Quyết định 166/QĐ-TTg năm 2014 Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Thủ tướng Chính phủ
1 lượt
|
6 tháng trước
Quyết định 622/QĐ-TTg năm 2017 Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thủ tướng Chính phủ
8 lượt
|
6 tháng trước
Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường
Thủ tướng Chính phủ
11 lượt
|
6 tháng trước
Quyết định số 2323/QĐ-BCT về danh mục nhiệm vụ năm 2022 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030
Bộ Công thương
23 lượt
|
9 tháng trước
Quyết định số 1055/QD-TTg về Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Chính phủ Việt Nam
7 lượt
|
9 tháng trước
Quyết định số 491/QD-TTg điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
Chính phủ Việt Nam
4 lượt
|
9 tháng trước
Quyết định số 1746/QD-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030
Chính phủ Việt Nam
2 lượt
|
9 tháng trước
Quyết định số 1407/QD-TTg về Đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương
Chính phủ Việt Nam
2 lượt
|
9 tháng trước
Quyết định số 889/QD-TTg về Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030
Chính phủ Việt Nam
23 lượt
|
9 tháng trước