Thư viện chính sách

document title Issuing Organization Activity
Quyết định số 450/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thủ tướng Chính phủ
3 views
|
1 tuần ago
Quyết định 1658/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050
Thủ tướng Chính phủ
2 views
|
3 tháng ago
Quyết định 166/QĐ-TTg năm 2014 Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Thủ tướng Chính phủ
3 tháng ago
Quyết định 622/QĐ-TTg năm 2017 Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thủ tướng Chính phủ
2 views
|
3 tháng ago
Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường
Thủ tướng Chính phủ
3 views
|
3 tháng ago
Quyết định số 2323/QĐ-BCT về danh mục nhiệm vụ năm 2022 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030
Bộ Công thương
21 views
|
6 tháng ago
Quyết định số 1055/QD-TTg về Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Chính phủ Việt Nam
7 views
|
6 tháng ago
Quyết định số 491/QD-TTg điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
Chính phủ Việt Nam
1 views
|
6 tháng ago