Quyết định 1658/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050

  • Date: 01/10/2021
  • Issuance level: Trung ương
  • Effectiveness: Còn hiệu lực
  • Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
  • Document type: Quyết định
  • Sector: Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 với mục tiêu tăng trưởng xanh góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa các-bon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.

Tin tức liên quan

Bạn có muốn chia sẻ

Một chính sách liên quan đến KTTH?

submit

(8)