Quyết định 166/QĐ-TTg năm 2014 Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  • Ngày: 21/01/2014
  • Cấp ban hành: Trung ương
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Loại tài liệu Quyết định
  • Lĩnh vực: Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 xác định nhóm các nhiệm vụ để triển khai các nội dung, biện pháp và giải pháp của Chiến ợc; làm cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường hàng năm theo chc năng, nhiệm vụ được giao nhằm đạt được các chỉ tiêu của Chiến lược.

Tin tức liên quan

Bạn có muốn chia sẻ

Một chính sách liên quan đến KTTH?

submit

(1)