Search results for: phân loại rác

15 Th6 24
Báo cáo “Những điểm yếu của việc phân loại rác thải nhựa tại nguồn để tái chế ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Một cuộc kiểm toán chất thải.”

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, mỗi ngày Thành phố xử lý 9.500 tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong đó rác thải nhựa chiếm tỷ trọng cao (chỉ xếp sau rác hữu cơ), khoảng hơn 1.500 tấn. Lượng rác thải tăng trung bình từ 6 – 10% / năm. Sự gia tăng nhanh chóng của chất thải rắn đô thị, có tính chất và thành phần đa dạng, phức tạp đã tạo áp lực cho công tác quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.

Dự án thí điểm ‘Tăng cường thu gom, phân loại và tái chế bao bì nhựa ‘, được thực hiện bởi Institut de la Recherche pour le Development (IRD) và Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU), được tài trợ bởi Tổ chức ‘Suy nghĩ lại về nhựa – Giải pháp Kinh tế Tuần hoàn cho Rác thải biển’ của Liên minh Châu Âu và Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ). ‘Rethinking Plastics’ được thực hiện bởi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH và Expertise France.

Để thực hiện tất cả các hoạt động của dự án thí điểm, IRD đã ký hợp đồng với ENDA để xây dựng và thực hiện các cuộc điều tra xã hội dọc theo chuỗi giá trị bao bì nhựa của người tiêu dùng (bao gồm người tiêu dùng, người thu gom trong nước và tái chế, vận chuyển, tái chế) để xác định và báo cáo tại TP.HCM về những khó khăn gặp phải đối với việc phân loại, thu gom, giám sát và truy xuất nguồn gốc chất thải.

15 Th6 24
Báo cáo “Tích hợp khu vực phi chính thức vào việc thực hiện Đề án Trách nhiệm Mở rộng của Nhà sản xuất đối với bao bì nhựa”

Ô nhiễm nhựa toàn cầu đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường và đại dương, cũng như ảnh hưởng đến một số vấn đề kinh tế và xã hội. Ước tính có khoảng 11 triệu tấn nhựa bị rò rỉ ra các đại dương trên thế giới mỗi năm. Trên toàn cầu, 32% chất thải bao bì đang được thải ra môi trường.

Dự án thí điểm ‘Tăng cường thu gom, phân loại và tái chế bao bì nhựa’, do Viện Phát triển Institut de la Recherche pour le (IRD) và Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) thực hiện, được tài trợ bởi Tổ chức ‘Tư duy lại Giải pháp Kinh tế Thông tư về Nhựa đối với Rác thải ra biển ‘dự án của Liên minh Châu Âu và Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ). ‘Rethinking Plastics’ được thực hiện bởi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH và Expertise France.
Để thực hiện tất cả các hoạt động của dự án thí điểm, IRD đã ký hợp đồng với ENDA để xây dựng và thực hiện các cuộc điều tra xã hội dọc theo chuỗi giá trị bao bì nhựa của người tiêu dùng (bao gồm người tiêu dùng, người thu gom trong nước và tái chế, vận chuyển, tái chế) để xác định và báo cáo tại TP.HCM về các lỗ hổng và hạn chế để tích hợp các bộ tổng hợp có thể tái chế không chính thức vào hệ thống EPR trong tương lai.