Báo cáo

10 Th8 22
Báo cáo “Những điểm yếu của việc phân loại rác thải nhựa tại nguồn để tái chế ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Một cuộc kiểm toán chất thải.”

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, mỗi ngày Thành phố xử lý 9.500 tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong đó rác thải nhựa chiếm tỷ trọng cao (chỉ xếp sau rác hữu cơ), khoảng hơn 1.500 tấn. Lượng rác thải tăng trung bình từ 6 – 10% / năm. Sự gia tăng nhanh chóng của chất thải rắn đô thị, có tính chất và thành phần đa dạng, phức tạp đã tạo áp lực cho công tác quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.

Dự án thí điểm ‘Tăng cường thu gom, phân loại và tái chế bao bì nhựa ‘, được thực hiện bởi Institut de la Recherche pour le Development (IRD) và Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU), được tài trợ bởi Tổ chức ‘Suy nghĩ lại về nhựa – Giải pháp Kinh tế Tuần hoàn cho Rác thải biển’ của Liên minh Châu Âu và Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ). ‘Rethinking Plastics’ được thực hiện bởi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH và Expertise France.

Để thực hiện tất cả các hoạt động của dự án thí điểm, IRD đã ký hợp đồng với ENDA để xây dựng và thực hiện các cuộc điều tra xã hội dọc theo chuỗi giá trị bao bì nhựa của người tiêu dùng (bao gồm người tiêu dùng, người thu gom trong nước và tái chế, vận chuyển, tái chế) để xác định và báo cáo tại TP.HCM về những khó khăn gặp phải đối với việc phân loại, thu gom, giám sát và truy xuất nguồn gốc chất thải.

10 Th8 22
Báo cáo “Những hạn chế, đòn bẩy và khuyến nghị cho việc tích hợp bao bì nhựa chưa được thu gom ở cấp tổng hợp và cấp tái chế ở Thành phố Hồ Chí Minh”

According to HCMC Department of Natural Resources and Environment, the City disposes of 9,500 tons of domestic solid waste every day, in which plastic waste accounts for a high proportion (ranked after organic waste only), about more than 1,500 tons. The amount of waste increases on average from 6 – 10% per year. The rapid increase of municipal solid waste, which has diverse and complex properties and composition, has put pressure on the waste management system.
• The pilot project ‘Enhancing plastic packaging collection, sorting and recycling’, implemented by the Institut de la Recherche pour le Development (IRD) and the Hanoi Architectural University (HAU), is funded by the ‘Rethinking Plastics – Circular Economy Solutions to Marine Litter’ project of the European Union and the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). ‘Rethinking Plastics’ is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH and Expertise France.
To fulfill all the activities of the pilot project, IRD contracted with ENDA to elaborate and conduct social surveys along the post consumers plastic packaging value chain (including consumers, domestic and recyclable aggregators, transporters, recyclers) in order to identify and report the constraints, levers and possible recommendations for the integration of not-yet-collected plastic packaging at the aggregator recyclers levels.

10 Th8 22
Báo cáo “Tích hợp khu vực phi chính thức vào việc thực hiện Đề án Trách nhiệm Mở rộng của Nhà sản xuất đối với bao bì nhựa”

Ô nhiễm nhựa toàn cầu đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường và đại dương, cũng như ảnh hưởng đến một số vấn đề kinh tế và xã hội. Ước tính có khoảng 11 triệu tấn nhựa bị rò rỉ ra các đại dương trên thế giới mỗi năm. Trên toàn cầu, 32% chất thải bao bì đang được thải ra môi trường.

Dự án thí điểm ‘Tăng cường thu gom, phân loại và tái chế bao bì nhựa’, do Viện Phát triển Institut de la Recherche pour le (IRD) và Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) thực hiện, được tài trợ bởi Tổ chức ‘Tư duy lại Giải pháp Kinh tế Thông tư về Nhựa đối với Rác thải ra biển ‘dự án của Liên minh Châu Âu và Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ). ‘Rethinking Plastics’ được thực hiện bởi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH và Expertise France.
Để thực hiện tất cả các hoạt động của dự án thí điểm, IRD đã ký hợp đồng với ENDA để xây dựng và thực hiện các cuộc điều tra xã hội dọc theo chuỗi giá trị bao bì nhựa của người tiêu dùng (bao gồm người tiêu dùng, người thu gom trong nước và tái chế, vận chuyển, tái chế) để xác định và báo cáo tại TP.HCM về các lỗ hổng và hạn chế để tích hợp các bộ tổng hợp có thể tái chế không chính thức vào hệ thống EPR trong tương lai.

10 Th8 22
Mô tả chuỗi giá trị bao bì nhựa sau tiêu dùng tại một xã từ huyện nông thôn của TP.HCM: Hàm ý cho việc thực hiện EPR

Dự án thí điểm ‘Tăng cường thu gom, phân loại và tái chế bao bì nhựa ‘, được thực hiện bởi Institut de la Recherche pour le Development (IRD) và Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU), được tài trợ bởi Tổ chức ‘Suy nghĩ lại về nhựa – Giải pháp Kinh tế Tuần hoàn cho Rác thải biển’ của Liên minh Châu Âu và Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ). ‘Rethinking Plastics’ được thực hiện bởi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH và Expertise France.

Ban đầu, Hoạt động 2 của dự án thí điểm nhằm đánh giá và củng cố hiệu quả của việc phân loại rác có hệ thống tại nguồn bằng cách tiến hành một cuộc điều tra cơ bản trong ba tuần, một chiến dịch phân loại tại nguồn và một cuộc khảo sát cuối cùng để đánh giá hiệu quả của chiến dịch. Do đại dịch covid-19 ở Việt Nam, hoạt động này bị giảm bớt và thay vì tiến hành hai cuộc điều tra, cơ bản và đánh giá, nhóm dự án chỉ có thể thực hiện một cuộc điều tra có thể được coi là cơ sở, đại diện cho giai đoạn sau khóa do đại dịch covid-19. Ngoài ra, kế hoạch ban đầu là tiến hành các cuộc khảo sát tại ba quận, đặc trưng cho bối cảnh nông thôn, thành thị và cận đô thị. Đối với tình hình đại dịch và lời khuyên của chính quyền địa phương, chúng tôi chỉ tập trung vào một huyện nông thôn. Do đó, nhóm dự án tập trung vào việc hiểu sâu hơn về tổ chức hiện tại của một xã của huyện nông thôn và đưa ra các khuyến nghị cho lĩnh vực đóng gói liên quan đến việc thực hiện EPR ở Việt Nam.

10 Th8 22
Kỳ vọng và hạn chế của các nhà tái chế chất thải bao bì nhựa trong chương trình EPR trong tương lai ở Việt Nam

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, mỗi ngày Thành phố xử lý 9.500 tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong đó rác thải nhựa chiếm tỷ trọng cao (chỉ xếp sau rác hữu cơ), khoảng hơn 1.500 tấn. Lượng rác thải tăng trung bình từ 6 – 10% / năm. Sự gia tăng nhanh chóng của chất thải rắn đô thị với tính chất và thành phần đa dạng, phức tạp đã gây áp lực lên hệ thống quản lý chất thải.

Dự án thí điểm ‘Tăng cường thu gom, phân loại và tái chế bao bì nhựa ‘, được thực hiện bởi Institut de la Recherche pour le Development (IRD) và Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU), được tài trợ bởi Tổ chức ‘Suy nghĩ lại về nhựa – Giải pháp Kinh tế Tuần hoàn cho Rác thải biển’ của Liên minh Châu Âu và Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ). ‘Rethinking Plastics’ được thực hiện bởi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH và Expertise France.

Để hoàn thành tất cả các hoạt động của dự án thí điểm, IRD đã ký hợp đồng với ENDA để xây dựng và tiến hành các cuộc điều tra xã hội dọc theo chuỗi giá trị bao bì nhựa của người tiêu dùng (bao gồm người tiêu dùng, người thu gom trong nước và tái chế, người vận chuyển, người tái chế) để xác định và báo cáo các hạn chế, đòn bẩy và các khuyến nghị có thể có để tích hợp bao bì nhựa chưa được thu gom ở cấp nhà tái chế tổng hợp.