Lễ ra mắt cuốn sách về lực lượng thu gom và tái chế rác thải phi chính thức ở Hà Nội

18:00 giờ Việt Nam 04/12/2023 Offline Pháp - Việt Địa chỉ: Lycée Français Alexandre Yersin, 44 P. Gia Thượng, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

Lễ ra mắt cuốn sách về lực lượng thu gom và tái chế rác thải phi chính thức ở Hà Nội

Loại sự kiện: Lễ ra mắt sách kết hợp tọa đàm

Ngày & Giờ: 18:00 | Thứ Hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023

Cơ quan tổ chức: IRD, Viện Pháp tại Việt Nam

Địa điểm: Lycée Français Alexandre Yersin, 44 P. Gia Thượng, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

Nội dung: 

Chia sẻ

(35)