Báo cáo: Sắp xếp chuỗi cung ứng tái chế nhựa tại địa phương: Thông tin chi tiết từ các thành phố ở Việt Nam

Chuỗi cung ứng của tái chế nhựa ở khu vực Đông Nam Á chủ yếu dựa vào nhóm lao động phi chính thức, nhóm này hoạt động gắn liền với điều kiện, và cơ sở hạ tầng của địa phương. Việc xác định các tác nhân chính tác động đến các quy định ở cấp địa phương có thể giúp xác định các biện pháp can thiệp tốt nhất để cải thiện các hệ thống hiện có và giảm thiểu ô nhiễm nhựa.

Phối hợp với Anthesis Group, The Circulate Initiative (một tổ chức phi lợi nhuận cam kết giải quyết thách thức ô nhiễm nhựa đại dương bằng cách tạo ra các hệ thống tái chế và quản lý chất thải tuần hoàn, toàn diện và có thể đầu tư ở các thị trường mới nổi) đã tiến hành đánh giá chi tiết 12 lưu vực sông trên khắp Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam để lập bản đồ chuỗi cung ứng tái chế nhựa ở các địa phương. Các báo cáo quốc gia thu được cung cấp thông tin chi tiết về cơ sở hạ tầng của các hệ thống quản lý chất thải chính thức và không chính thức, cho phép hoặc cản trở tiến độ, và ảnh hưởng của khu vực công và tư nhân khi thực hiện thay đổi hệ thống.

Báo cáo của Việt Nam nghiên cứu về quản lý chất thải nhựa tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng – nơi mà các cơ quan quản lý chất thải trung ương và địa phương chiếm ưu thế; tuy nhiên, một lượng lớn chất thải có thể tái chế được xử lý thông qua các làng nghề, thu hút các hộ gia đình tham gia thu gom, tập kết, sơ chế và tái chế chất thải không chính thức.

Mục tiêu của báo cáo là:

‣ Hiểu chuỗi cung ứng nhựa thứ cấp ở cấp địa phương, bao gồm các tác nhân chính, cơ sở hạ tầng và các quy định có ảnh hưởng.

‣ Hiểu tính kinh tế của nhựa thứ cấp ở từng giai đoạn của chuỗi cung ứng nhựa địa phương và các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá cả.

‣ Xác định nơi có thể thực hiện các biện pháp can thiệp để cải thiện chuỗi cung ứng.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(89)