Thảo luận các can thiệp ưu tiên nhằm thúc đẩy Kinh tế tuần hoàn tại Thừa Thiên Huế

Ngày 03 tháng 03 năm 2023 03/03/2023 - 03/03/2023 Offline Tiếng Anh, Tiếng Việt Địa chỉ: Thừa Thiên Huế, Việt Nam

I. Bối cảnh:
Tỉnh Thừa Thiên Huế nằm ở miền Trung Việt Nam, dọc theo bờ biển Đông có dân số khoảng hơn 1,2 triệu người. Nền kinh tế của tỉnh đang cho thấy phát triển nhanh chóng: GDP đã tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 7,7% trong thập kỷ qua. Chính quyền Thừa Thiên Huế đã đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng bao gồm các tuyến đường và mạng lưới giao thông chính, cũng như các dự án năng lượng và công nghệ. Tỉnh Thừa Thiên Huế có một di sản văn hóa phong phú bên cạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ nêu trên.

Chính quyền tỉnh đã có những hành động để đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế Thừa Thiên Huế. Theo Kế hoạch triển khai hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và UNDP giai đoạn 2022-2023 số 295/KH-UBND ký ngày 12/8/2022 nhằm mục đích triển khai các nội dung hợp tác đã ký kết giữa UBND tỉnh và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) toàn diện, trọng tâm vào các vấn đề chiến lược của Thừa Thiên Huế trong xây dựng và phát triển trong thời gian tới theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và các cơ quan hữu quan về các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc . Đặt vấn đề phát triển mạng lưới kinh tế tuần hoàn tại Thừa Thiên Huế và kết nối với hệ thống kinh tế tuần hoàn quốc gia nhằm thực hiện Quyết định số 687/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phát triển kinh tế tuần hoàn hoàn thiện tại Việt Nam.

Phân tích chuyển hóa (metabolic study) là một trong những bước đầu tiên để thực hiện chuyển đổi nền kinh tế tuần hoàn. Nghiên cứu nhằm tiến hành phân tích biến chất của các dòng vật chất và tài nguyên ở tỉnh Thừa Thiên Huế để làm cơ sở xây dựng Lộ trình kinh tế tuần hoàn và xác định danh sách các biện pháp can thiệp tiềm năng cao để hiện thực hóa các cơ hội kinh tế tuần hoàn. Để làm được điều đó cần có sự phối hợp, đồng thuận của các cơ quan liên quan tại địa phương trong việc lựa chọn các giải pháp can thiệp cần ưu tiên trên địa bàn tỉnh. Đây đồng thời là cơ sở dẫn đến buổi Thảo luận các can thiệp ưu tiên nhằm thúc đẩy Kinh tế tuần hoàn tại Thừa Thiên Huế.

II. Mục tiêu:
– Trình bày kết quả phân tích Trao đổi chất đến thời điểm hiện tại tại Thừa Thiên Huế
– Thảo luận và xác định 10 can thiệp ưu tiên nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại tỉnh Thừa Thiên Huế

III. Thời gian và địa điểm:
Địa điểm: 53 Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh, TP Huế, Thừa Thiên Huế
Thời gian: 13h30 – 16h00, ngày 03 tháng 03 năm 2023

Chia sẻ

(28)