Quyết định số 1746/QD-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

  • Ngày: 04/12/2019
  • Cấp ban hành: Trung ương
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Tổ chức ban hành: Chính phủ Việt Nam
  • Loại tài liệu: Quyết định
  • Lĩnh vực: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kế hoạch hành động được ban hành với mục tiêu thực hiện có kết quả các sáng kiến và cam kết của Việt Nam với quốc tế về việc giải quyết các vấn đề rác thải nhựa mà trọng tâm là rác thải nhựa đại dương, bảo đảm ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương; góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn; phù hợp với cách tiếp cận theo mô hình kinh tế tuần hoàn, góp phần thúc đẩy hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa ở Việt Nam; nâng cao nhận thức, ứng xử và thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy của cộng đồng và xã hội.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU
MỘT CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN KTTH?

CHIA SẺ CHÍNH SÁCH

(39)