Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

  • Date: 10/01/2022
  • Issuance level: Trung ương
  • Effectiveness: Còn hiệu lực
  • Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
  • Document type: Nghị định
  • Sector: Thủ tướng Chính phủ

Nghị định này quy định chi tiết các Điều của Luật BVMT 2020 về bảo vệ các thành phần môi trường; phân vùng môi trường, SEA, EIA; giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị, nông thôn và một số lĩnh vực; quản lý chất thải; trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì thải bỏ của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu; quan trắc môi trường; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại về môi trường; công cụ kinh tế và nguồn lực bảo vệ môi trường; quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra và cung cấp dịch vụ công trực tuyến về bảo vệ môi trường.

Tin tức liên quan

Bạn có muốn chia sẻ

Một chính sách liên quan đến KTTH?

submit

(11)