Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Quản trị rủi ro và phát triển đô thị bền vững”

Hội thảo “Quản trị rủi ro và phát triển đô thị bền vững” do Viện Nghiên cứu phát triển bền vững Vùng và Học viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đồng tổ chức.

GET INVOLVED!

Giới thiệu một Văn bản!

(7)