Hiện trạng tiêu thụ túi ni-lông dùng một lần trong chuỗi siêu thị tại Hà Nội

Việc thí điểm khuyến khích giảm và thay thế túi ni lông sử dụng một lần thông qua một liên minh các nhà bán lẻ cam kết và các hoạt động nâng cao nhận thức trực tuyến và tại Hà Nội.

GET INVOLVED!

Giới thiệu một Văn bản!

(8)