Giữa bạn và tôi: Lý thuyết danh mục đầu tư của kinh tế tuần hoàn

Bài báo đưa ra giả thuyết về kinh tế tuần hoàn, cả ở dạng hoàn hảo và không hoàn hảo, bằng cách sử dụng lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại.

 

GET INVOLVED!

Giới thiệu một Văn bản!

(7)