Tóm tắt vấn đề: Sự tham gia của lực lượng thu gom phế liệu tự do (ve chai) vào quá trình chuyển đổi sang Quản lý chất thải bền vững

Sau khi Luật Bảo vệ Môi trường (LEP) sửa đổi vào năm 2020, các quy định mới gắn việc quản lý chất thải với quy trình của nền kinh tế vòng tròn đang được thực hiện như giảm thiểu chất thải nhựa, nghĩa vụ phân loại chất thải và chính sách Trách nhiệm của Nhà sản xuất Mở rộng (EPR) đối với bao bì sẽ có hiệu lực vào năm 2024. EPR về cơ bản sẽ ảnh hưởng đến hệ thống thu gom, phân loại và tái chế chất thải ở Việt Nam, do khu vực phi chính thức đảm nhận một phần.
Trong bối cảnh này, điều quan trọng là phải xem xét lại việc tích hợp các nhân viên thu gom vào hệ thống quản lý chất thải. Với tư cách là những người đóng vai trò quan trọng, họ đang tích cực đóng góp vào việc giảm lượng chất thải thải ra môi trường và bằng cách đó, giảm gánh nặng tài chính cho các thành phố. Tuy nhiên, chúng không được các cơ quan công quyền chính thức công nhận, một vấn đề đã được xác định là điểm nghẽn lớn đối với những người làm công tác xử lý rác thải phi chính thức (IWWs) trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội. Lực lượng lao động phi chính thức này, hầu hết là phụ nữ, dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá cả lãng phí, các vấn đề về chiếm đất, tổn thương sức khỏe và chịu sự kỳ thị của xã hội.
Rút ra từ các bài học kinh nghiệm từ các dự án thí điểm và kết quả từ hội thảo ở Quy Nhơn, bản tóm tắt này đưa ra các khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách cấp tỉnh và trung ương, nhằm tăng cường sinh kế của những người lao động không chính thức về chất thải và hỗ trợ họ tham gia vào các hệ thống quản lý chất thải đang phát triển.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(178)