Tài chính cho kinh tế tuần hoàn – Góc nhìn cho những chủ thể tham gia

Ấn phẩm cung cấp hướng dẫn về cách thức hợp tác để phát triển, góp phần thu hẹp khoảng cách tài chính cho nền kinh tế tuần hoàn ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Nó dựa trên các chương của nghiên cứu ‘Tài chính cho nền kinh tế tuần hoàn ở các nước có thu nhập thấp và trung bình’ của Trường Tài chính và Quản lý Frankfurt và Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Nghiên cứu này đánh giá các rào cản cản trở cũng như các động lực thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Ấn phẩm tập trung vào nghiên cứu trường hợp ở Colombia, Cộng hòa Dominica, Việt Nam, Albania và Rwanda.

Tóm tắt nghiên cứu cho Việt Nam tại đây

Năm xuất bản: 2022
Định dạng: Ấn bản
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(61)