Phong trào Kinh tế Tuần hoàn ở Việt Nam: Góc nhìn sơ lược vào hành trình

Báo cáo tổng kết dự án này bao gồm quá trình xây dựng dự án từ những bước ban đầu cho đến khi công bố những kết quả ấn tượng mà chúng tôi đã đạt được sau chặng đường 10 tháng.

Chín mô-đun nằm trong chương trình Đào tạo Giảng viên (TOT) đầu tiên mà FTU thiết kế để cung cấp cho các doanh nghiệp thông tin và kỹ năng cần thiết để giảng dạy và cố vấn cho các chuyên gia đang tham gia đồng thời tìm hiểu về nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Với 106 người tham dự (giảng viên, chủ doanh nghiệp và các chuyên gia chủ đề từ các viện hàn lâm), 29 điều hành viên tham gia TOT và 68% người tham dự là phụ nữ.

FTU đã tiến hành Khóa đào tạo KTTH thứ hai vào tháng 2 năm 2022 trong thời gian ba ngày. Tổng số 41 học viên từ 21 công ty đã tham dự chương trình; 51,2% người học từng giữ vai trò quản lý. Năm mô-đun liên quan đến việc tìm hiểu về nền kinh tế toàn cầu, xây dựng các mục tiêu bền vững của doanh nghiệp, nắm vững KTTH và áp dụng tư duy thiết kế vào việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ bền vững. Để hiểu thêm, một chuyến tham quan thực tế ảo tới các doanh nghiệp sử dụng chiến lược kinh tế tuần hoàn đã được thêm vào.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(64)