Tài liệu tập huấn về các công cụ xây dựng mô hình kinh doanh tuần hoàn cho doanh nghiệp

Đây là tài liệu giảng dạy được biên soạn bởi chuyên gia tới từ Đại học Saxion, Hà Lan cho khoá tập huấn về công cụ xây dựng mô hình kinh doanh tuần hoàn, nằm trong khuôn khổ Chương trình đào tạo xây dựng năng lực về KTTH cho Doanh nghiệp.

Các kiến thức về kinh tế tuần hoàn, một số công cụ được giới thiệu trong tài liệu này. Ngoài ra, phần giới thiệu chi tiết về các công cụ được đăng tải tại đây.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(179)