Phân loại tài chính bền vững cho nền KTTH

Các sáng kiến kinh tế tuần hoàn hiện đang đối mặt với lỗ hổng đáng kể về khả năng huy động các cơ hội tài chính. Chi tiêu hàng năm cho nền kinh tế tuần hoàn trên toàn thế giới của khu vực doanh nghiệp ước tính vào khoảng 850 tỷ USD, so với 35 nghìn tỷ USD chi cho các mô hình kinh tế ‘tuyến tính’. Nhận thức về nền kinh tế tuần hoàn của các nhà đầu tư nói riêng, trong lĩnh vực tài chính nói chung vẫn còn thấp. Thực trạng hiện tại vẫn thiếu hụt các công cụ để xác định, đo lường những hoạt động có tiềm năng đóng góp đáng kể vào quá trình chuyển đổi nền kinh tế tuần hoàn, cũng như các cơ hội và rủi ro đầu tư đi chung.

Các nguyên tắc phân loại tài chính bền vững – hệ thống phân loại chung để xác định các khoản đầu tư bền vững với môi trường – có thể giúp giải phóng khoản đầu tư bổ sung cần thiết. Nhiều nước trên thế giới hiện đang phát triển các nguyên tắc phân loại tài chính bền vững quốc gian (chẳng hạn như Nam Phi và Vương quốc Anh) dựa vào Nguyên tắc phân loại tài chính bền vững của EU. Do đó, tài liệu nghiên cứu này trình bày một nghiên cứu điển hình về Nguyên tắc phân loại của EU trong Chương 2, khám phá các cách thức tích hợp nền kinh tế tuần hoàn vào trong hệ thống tài chính và những thách thức, khó khăn gặp phải trong quá trình đó. Chương 3 phác thảo các yếu tố quan trọng nhất cần xem xét khi phân loại nền kinh tế tuần hoàn theo các khía cạnh: (i) cấu trúc, (ii) tính khả dụng; và (iii) môi trường chính sách thuận lợi. Chương 4 bao gồm các khuyến nghị định hướng cho sự phát triển của các nguyên tắc phân loại tài chính bền vững khác.

Chatham House và E3G đã tổ chức hội nghị bàn tròn, với sự tham dự của hơn 100 bên liên quan đến từ khu vực nhà nước, tư nhân và các tổ chức phi lợi nhuận tham gia vào quá trình phát triển và vận hành của hệ thống phân loại tài chính bền vững. Tài liệu sẽ cung cấp thông tin hữu ích đối với cả bên kiến tạo và sử dụng hệ thống phân loại. Tài liệu có tính thời sự cao, mang tính nền tảng đối với các nhà hoạch định chính sách từ Nam Phi, Vương quốc Anh và khu vực ASEAN – hiện đang trong quá trình tích hợp nền kinh tế tuần hoàn vào trong phân loại tài chính bền vững.

 

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(67)