Lộ trình phát triển Kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng

Ở Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, hoạt động kinh tế từ trước đến nay vẫn chủ yếu dựa trên cách tiếp cận truyền thống, đó là kinh tế tuyến tính. Hàng hóa được sản xuất từ nguyên liệu thô, bán, sử dụng (tiêu dùng) và sau đó hầu hết được thải bỏ như phế thải.

Kinh tế tuần hoàn hiện đang trở thành xu hướng phát triển chung trên toàn cầu và được chọn trở thành trọng tâm trong chính sách phát triển của nhiều quốc gia và đô thị trên thế giới hướng tới phát triển bền vững. Tại Việt Nam, Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 7/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam cũng đã giao UBND các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng, thực hiện lộ trình và các nhiệm vụ, giải pháp để tạo thuận lợi cho các mô hình, dự án KTTH trên địa bàn.

Đánh giá hiện trạng và phân tích các cơ hội, thách thức để phát triển KTTH tại Đà Nẵng cho thấy có nhiều lý do để việc chuyển đổi và áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn cho thành phố Đà Nẵng là cần thiết: (1) chấm dứt tình trạng khối lượng chất thải liên tục tăng nhưng không có phương án xử lý hiệu quả và không khai thác được giá trị kinh tế từ chất thải; (2) hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường gây ra bởi mô hình kinh tế tuyến tính đang áp dụng; mang lại những lợi ích trong bối cảnh khan hiếm tài nguyên, biến đổi khí hậu (3) khai thác được nền tảng công nghệ cao hiện có của thành phố (4) khắc phục, điều chỉnh những vấn đề về kinh tế – xã hội như dân số già hóa nhanh chóng, tăng trưởng kinh tế không ổn định do ảnh hưởng bởi các rủi ro phi truyền thống, thất nghiệp, việc làm lương thấp, tay nghề thấp, bất bình đẳng thu nhập, bình đẳng giới tính; (5) giúp cho đạt nhiều mục tiêu, chỉ tiêu yêu cầu của SDGs.

Để phát triển kinh tế tuần hoàn cho thành phố, đánh giá tình trạng hiện tại và xác định mục tiêu, lộ trình phù hợp với tiêu chí của một thành phố tuần hoàn là cần thiết. Chính khoảng cách giữa trạng thái hiện tại và mục tiêu trong tương lai sẽ tạo ra tiềm năng đổi mới to lớn cho thành phố. Đề xuất này được thực hiện dựa trên nội dung có cập nhật của Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng và phát triển kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở tiếp thu các văn bản liên quan gắn với Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, bổ sung bài học kinh nghiệm từ thử nghiệm chính sách về kinh tế tuần hoàn tại Đà Nẵng và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, nhận thức tầm quan trọng của hệ thống thu gom rác phi chính thống trong quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn của thành phố Đà Nẵng.

Lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng sẽ gắn với quan điểm, mục tiêu tổng thể và cụ thể, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ kế hoạch hành động quốc gia 10 năm, từ đây đến năm 2030.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(98)