Khép kín vòng lặp: Các biện pháp can thiệp thực tiễn tốt nhất cho nền kinh tế tuần hoàn ở các nước đang phát triển

Báo cáo này tổng hợp các đánh giá chuyên sâu trong 5 lĩnh vực của kinh tế tuần hoàn: nền kinh tế chia sẻ; chất thải điện tử; chất thải nông nghiệp; chất thải đô thị và cộng sinh công nghiệp. Những đánh giá này cho phép phân tích sâu hơn các cách tiếp cận trước đây dựa trên các nghiên cứu điển hình. Các tác giả xác định một loạt các biện pháp can thiệp phát triển đã được chứng minh và nhân rộng trong nhiều bối cảnh thu nhập thấp và trung bình.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(91)