Hộp công cụ hỗ trợ tích hợp KTTH vào NDCs

“Xây dựng tính tuần hoàn vào NDCs – Hộp công cụ thiết thực

Hộp công cụ nhằm mục đích hỗ trợ các quốc gia ở cả phía bắc và phía nam bán cầu xác định, ưu tiên, thực hiện và theo dõi các chiến lược can thiệp dựa trên nguyên lý kinh tế tuần hoàn để tăng cường tham vọng và thực hiện cam kết Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDCs).

Hộp công cụ này sẽ cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách một phương pháp, nguồn lực và công cụ để trợ giúp:

  1. Đánh giá và xác định các điểm nóng phát thải khí nhà kính từ việc sử dụng nguyên liệu để xác định các ngành nghề ưu tiên can thiệp;
  2. Đánh giá và lựa chọn các chiến lược kinh tế tuần hoàn để can thiệp các ngành/phân ngành ưu tiên cho NDC;
  3. Xác định các công cụ chính sách và chỉ số đo lường để thực hiện các biện pháp can thiệp; Và
  4. Theo dõi và báo cáo tiến độ trong Báo cáo minh bạch hai năm một lần (BTR) theo Thỏa thuận Paris.

Quá trình áp dụng hộp công cụ bao gồm bốn giai đoạn để thúc đẩy chu trình chính sách của một quốc gia. Mỗi giai đoạn bao gồm tập hợp một số bước và câu hỏi chính cần xem xét cũng như các công cụ và nghiên cứu điển hình. Tổng quan về các giai đoạn và các bước có trong hình bên dưới.

Ai nên sử dụng hộp công cụ này? Hộp công cụ này được thiết kế dành cho các nhà hoạch định chính sách làm việc về chính sách khí hậu quốc gia, những người đã quen thuộc với quy trình NDC nhưng cần có hướng dẫn để xác định và đưa các biện pháp can thiệp vào nền kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, hộp công cụ cũng dành cho các nhà hoạch định chính sách làm việc về sản xuất và tiêu dùng bền vững cũng như nền kinh tế tuần hoàn . Do tính chất liên ngành của các chương trình nghị sự về khí hậu và kinh tế tuần hoàn, hộp công cụ này sẽ hữu ích đối với các bộ ngành liên quan đến quy trình NDC.

Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn sử dụng cho hộp công cụ này tại đây. Hộp công cụ sẽ được cập nhật liên tục với các công cụ, nguồn lực và nghiên cứu trường hợp mới và nên được coi là điểm khởi đầu cho nghiên cứu và hợp tác sâu hơn về việc tích hợp nền kinh tế tuần hoàn vào NDC.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(6)