Chiến lược Kinh tế Tuần hoàn của Chính phủ 2022 – 2023 ‘Sống nhiều hơn, sử dụng ít hơn’

Toàn bộ Chiến lược Kinh tế Tuần hoàn của Chính phủ là chiến lược kinh tế tuần hoàn quốc gia đầu tiên của Ireland. Chiến lược là sự bổ sung quan trọng cho nỗ lực của Chính phủ nhằm đạt được mức giảm 51% tổng lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030 và trên con đường đạt được mức phát thải ròng trước năm 2050

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(64)