Báo cáo “Những hạn chế, đòn bẩy và khuyến nghị cho việc tích hợp bao bì nhựa chưa được thu gom ở cấp tổng hợp và cấp tái chế ở Thành phố Hồ Chí Minh”

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, mỗi ngày Thành phố xử lý 9.500 tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong đó rác thải nhựa chiếm tỷ trọng cao (chỉ xếp sau rác hữu cơ), khoảng hơn 1.500 tấn. Lượng rác thải tăng trung bình từ 6 – 10% / năm. Sự gia tăng nhanh chóng của chất thải rắn đô thị với tính chất và thành phần đa dạng, phức tạp đã gây áp lực lên hệ thống quản lý chất thải.

Dự án thí điểm ‘Tăng cường thu gom, phân loại và tái chế bao bì nhựa ‘, được thực hiện bởi Institut de la Recherche pour le Development (IRD) và Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU), được tài trợ bởi Tổ chức ‘Suy nghĩ lại về nhựa – Giải pháp Kinh tế Tuần hoàn cho Rác thải biển’ của Liên minh Châu Âu và Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ). ‘Rethinking Plastics’ được thực hiện bởi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH và Expertise France.

Để hoàn thành tất cả các hoạt động của dự án thí điểm, IRD đã ký hợp đồng với ENDA để xây dựng và tiến hành các cuộc điều tra xã hội dọc theo chuỗi giá trị bao bì nhựa của người tiêu dùng (bao gồm người tiêu dùng, người thu gom trong nước và tái chế, người vận chuyển, người tái chế) để xác định và báo cáo các hạn chế, đòn bẩy và các khuyến nghị có thể có để tích hợp bao bì nhựa chưa được thu gom ở cấp độ các nhà tái chế tổng hợp.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(65)