Hội thảo xác định cơ hội và thử thách cho doanh nghiệp chuyển đổi tuần hoàn ở ASEAN

8:30 – 11:30 19/09/2023 - 20/09/2023 Online/Offline Tiếng Anh Địa chỉ: Zoom
Concept of circular economy with businessman

Loại sự kiện: Hội thảo

Thời gian: 19 – 20/09/2023 (8:30 – 11:30 GMT +7)

Đơn vị tổ chức: the SWITCH-Asia Policy Support Component, ASEAN CSR Network

Địa điểm: Kết hợp trực tuyến (Zoom) và trực tiếp (Thái Lan)

Link đăng ký: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=hhL7ezW3lUOOoO0sSGHXQttQo-8h6lhCpk77ae3T6IFURFRVODVISVU0QTY4Q0xKODFBTjBCWUdBOC4u

Để huy động doanh nghiệp hành động, chúng ta cần xác định các thử thách và cơ hội của nền kinh tế tuần hoàn, đồng thời thừa nhận trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc sử dụng tài nguyên và các tác động môi trường khác trong vòng đời sản phẩm và dịch vụ do doanh nghiệp đưa ra thị trường. Chuyển đổi KTTH sẽ liên quan mật thiết đến các khái niệm của khối tư nhân như tác động của hoạt động và quyết định kinh doanh đối với môi trường, trách nhiệm xã hội (CSR) của doanh nghiệp, đặc biệt là quản trị doanh nghiệp, thực tiễn hoạt động công bằng và lao động. Với sự hỗ trợ tài chính của Hợp phần Hỗ trợ Chính sách Châu Á SWITCH của EU, Mạng lưới CSR ASEAN đã đặt ra mục tiêu xúc tác và tạo điều kiện cho việc tìm kiếm và hành động đồng thuận trong kinh doanh – riêng lẻ và tập thể – về nền kinh tế tuần hoàn trong ASEAN, với trọng tâm ban đầu đặt ở các quốc gia Campuchia, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Một hội thảo mời các đại diện doanh nghiệp đến từ một số ngành được chọn để xác định các cơ hội và thử thách, đánh dấu sự khởi đầu của việc huy động doanh nghiệp hành động. Mục tiêu của hội thảo gồm hai phần:

  1. Làm rõ phạm vi, cơ hội và mức độ phù hợp để doanh nghiệp chuyển đổi kinh tế tuần hoàn tại các Quốc gia Thành viên ASEAN, nhằm góp phần nâng cao hiểu biết thống nhất về nền kinh tế tuần hoàn, tầm quan trọng của nó đối với các Quốc gia Thành viên ASEAN và động lực đằng sau doanh nghiệp; Và
  2. Xác định các yếu tố của cam kết kinh doanh, hành động tiềm năng của cá nhân và tập thể, trách nhiệm giải trình, vận động chính sách và quản lý kiến thức trong việc áp dụng nền kinh tế tuần hoàn, nhằm định hình và chính thức hóa cam kết và hành động của doanh nghiệp đối với nền kinh tế tuần hoàn trong ASEAN.

Hội thảo sẽ tập hợp các thành viên nòng cốt của ACN và SWITCH Asia PSC cùng với một số đại diện doanh nghiệp quan tâm từ năm quốc gia mục tiêu ban đầu. Những cá nhân tham gia phải có hiểu biết nhất định về các vấn đề và thách thức trong việc triển khai nền kinh tế tuần hoàn ở nước họ và có mối liên hệ với một đơn vị kinh doanh trong nước (công ty, hiệp hội, hiệp hội, v.v.).

Link đăng ký: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=hhL7ezW3lUOOoO0sSGHXQttQo-8h6lhCpk77ae3T6IFURFRVODVISVU0QTY4Q0xKODFBTjBCWUdBOC4u

Chia sẻ

(19)