Ra mắt sách: “Giảm thiểu chất thải tại Việt Nam: Cần hành động trước khi quá muộn!”

9:00 - 12:00 18/06/2022 Offline Tiếng Việt & Tiếng Pháp Địa chỉ: Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Mục đích: Thực hiện chính sách giảm thiểu chất thải không chỉ đơn thuần là việc công bố các nguyên tắc hoặc kêu gọi ý thức sinh thái của mọi người. Giảm thiểu có nghĩa là xây dựng một chương trình hành động phối hợp có sự tham gia của các chủ thể tư nhân, chính quyền và người dân để thực hiện các biện pháp giảm thiểu cả về khối lượng và tác hại của chất thải. Vốn là nền tảng của mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu chất thải vẫn là một chủ đề hiếm khi được thảo luận.   

Cuốn sách này nhằm mục đích lắp đầy khoảng trống đó và nêu bật các cách thức sản xuất và tiêu dùng tốt để giúp giảm thiểu chất thải. Ân phẩm được phát hành là kết quả của sự hợp tác giữa các chuyên gia quản lý chất thải của Việt Nam và Pháp, dựa trên các cuộc khảo sát thực tế nhằm góp phần lồng ghép công tác quản lý chất thải ở Việt Nam vào một mô hình kinh tế tuần hoàn.  

Hình thức: Trực tiếp  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt – Tiếng Pháp 

Địa điểm: Văn Miếu – Quốc Tử Giám 

Ngày: Thứ bảy ngày 18 tháng 6 năm 2022 

Thời gian: 9.00 – 12.00  

Đăng ký giấy mời qua email: contact@prxvietnam.vn

Chia sẻ

(62)