Quyết định số 491/QD-TTg điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

  • Date: 07/05/2018
  • Issuance level: Trung ương
  • Effectiveness: Còn hiệu lực
  • Cơ quan ban hành Chính phủ Việt Nam
  • Document type: Quyết định
  • Sector: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu tất cả các loại chất thải rắn phát sinh đều được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý bằng những công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, hạn chế khối lượng chất thải rắn phải chôn lấp đến mức thấp nhất.

Tin tức liên quan

Bạn có muốn chia sẻ

Một chính sách liên quan đến KTTH?

submit

(4)