Quyết định số 1055/QD-TTg về Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

  • Date: 20/07/2020
  • Issuance level: Trung ương
  • Effectiveness: Còn hiệu lực
  • Cơ quan ban hành Chính phủ Việt Nam
  • Document type: Quyết định
  • Sector: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ phê duyệt Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030

Tin tức liên quan

Bạn có muốn chia sẻ

Một chính sách liên quan đến KTTH?

submit

(7)