Quyết định 622/QĐ-TTg năm 2017 Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Date: 10/05/2017
  • Issuance level: Trung ương
  • Effectiveness: Còn hiệu lực
  • Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
  • Document type: Quyết định
  • Sector: Thủ tướng Chính phủ

Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia với mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đối với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển; xây dựng một xã hội Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, bao trùm, dân chủ, công bằng, văn minh và bền vững.

Tin tức liên quan

Bạn có muốn chia sẻ

Một chính sách liên quan đến KTTH?

submit

(7)