Luật số 72/2020/QH14 Bảo vệ môi trường

  • Ngày: 17/11/2020
  • Cấp ban hành: Trung ương
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Tổ chức ban hành: Quốc hội Việt Nam
  • Loại tài liệu: Luật
  • Lĩnh vực: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Luật BVMT 2020 quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU
MỘT CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN KTTH?

CHIA SẺ CHÍNH SÁCH

(77)