Sự kiện cấp cao_Hội nghị quốc tế “Thúc đẩy phục hồi kinh tế xanh và bao trùm: Bài học từ kinh nghiệm quốc tế”

08:15 - 17:30, 25/02/2022 Online Tiếng Việt và Tiếng Anh
Việt Nam đang ở một thời điểm quan trọng khi tìm cách phục hồi nên kinh tế từ đại dịch COVID-19 theo hướng tăng trưởng bền vững và bao trùm, tạo công ăn việc làm. Chính phủ mong muốn học hỏi kinh nghiệm thực tế của các quốc gia khác trong việc giải quyết các thay đổi về thể chế và chính sách trong bối cảnh toàn cầu đầy thách thức như hiện nay.
Hội nghị quốc tế “Thúc đẩy phục hồi kinh tế xanh và bao trùm: Bài học từ kinh nghiệm quốc tế” là nơi các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan khác chia sẻ tầm nhìn, kiến thức và thực tiễn tốt nhất liên quan đến kích thích kinh tế xanh, phục hồi kinh tế hậu COVID-19, hành động khí hậu, kinh tế tuần hoàn, quản trị tiên tiến và bao trùm, tài chính xanh và đầu tư.
Xem thêm về Chương trình Hội nghị, các Diễn giả và Đăng ký tham gia tại đây
Chia sẻ

(24)