Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2030”

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và khả năng cạnh tranh, ngày 31 tháng 8 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1322/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành địa phương tổ chức thực hiện Chương trình; Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) là cơ quan thường trực Chương trình.

Chia sẻ

(25)