Mô tả chuỗi giá trị bao bì nhựa sau tiêu dùng tại một xã từ huyện nông thôn của TP.HCM: Hàm ý cho việc thực hiện EPR

Dự án thí điểm ‘Tăng cường thu gom, phân loại và tái chế bao bì nhựa ‘, được thực hiện bởi Institut de la Recherche pour le Development (IRD) và Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU), được tài trợ bởi Tổ chức ‘Suy nghĩ lại về nhựa – Giải pháp Kinh tế Tuần hoàn cho Rác thải biển’ của Liên minh Châu Âu và Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ). ‘Rethinking Plastics’ được thực hiện bởi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH và Expertise France.

Ban đầu, Hoạt động 2 của dự án thí điểm nhằm đánh giá và củng cố hiệu quả của việc phân loại rác có hệ thống tại nguồn bằng cách tiến hành một cuộc điều tra cơ bản trong ba tuần, một chiến dịch phân loại tại nguồn và một cuộc khảo sát cuối cùng để đánh giá hiệu quả của chiến dịch. Do đại dịch covid-19 ở Việt Nam, hoạt động này bị giảm bớt và thay vì tiến hành hai cuộc điều tra, cơ bản và đánh giá, nhóm dự án chỉ có thể thực hiện một cuộc điều tra có thể được coi là cơ sở, đại diện cho giai đoạn sau khóa do đại dịch covid-19. Ngoài ra, kế hoạch ban đầu là tiến hành các cuộc khảo sát tại ba quận, đặc trưng cho bối cảnh nông thôn, thành thị và cận đô thị. Đối với tình hình đại dịch và lời khuyên của chính quyền địa phương, chúng tôi chỉ tập trung vào một huyện nông thôn. Do đó, nhóm dự án tập trung vào việc hiểu sâu hơn về tổ chức hiện tại của một xã của huyện nông thôn và đưa ra các khuyến nghị cho lĩnh vực đóng gói liên quan đến việc thực hiện EPR ở Việt Nam.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(27)