Giữa bạn và tôi: Lý thuyết danh mục đầu tư của kinh tế tuần hoàn

Bài báo đưa ra giả thuyết về kinh tế tuần hoàn, cả ở dạng hoàn hảo và không hoàn hảo, bằng cách sử dụng lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại.

 

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(28)