Báo cáo Quốc gia năm 2020_Tiến độ 5 năm thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững

Báo cáo quốc gia năm 2020: Tiến độ 5 năm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (PTBV) được xây dựng nhằm mục đích: (i) Cập nhật tình hình thực hiện trong giai đoạn 5 năm vừa qua và đánh giá khả năng hoàn thành các mục tiêu PTBV của Việt Nam vào năm 2030; (ii) Nêu lên những khó khăn thách thức đặt ra trong quá trình thực hiện các mục tiêu PTBV, có tính đến tác động của Đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu và tại Việt Nam; (iii) Đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu PTBV trong giai đoạn 5 năm tới.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(181)